KIZILÖTESİ KURUTMA/PİŞİRME FIRINLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Türkiye’de 2012 yılında yürülüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm sektörlerdeki çalışmalara İSG açısından belirli standartlar ve kurallar getirilmiştir. Elektrostatik toz boya sektörü ve bu sektöre bağlı olarak uygulama makine/teçhizatları (Boya pişirme fırınları, boya kurutma fırınları, konveyör hatlar, elektrostatik toz boya kabinleri, elektrostatik toz boya tabancaları, kızılötesi boya pişirme ve kurutma fırınları, transfer hatları v.b) iş güvenliği açısından ve insan sağlığı açısından riskler taşımaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bahse konu kimyasallarla çalışmalarda KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında aşağıdaki tedbirler genel olarak sıralanmıştır.

 Kaynak; 12 Ağustos 2013  PAZARTESİ – Resmî Gazete – Sayı : 28733

// Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler

MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir:

 • İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.
 • Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.
 • Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.
 • İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.
 • İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.
 • Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.
 • Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.
 • İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:
  • Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır.
  • Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.
  • Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
 • Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.
 • İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.
 • İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
 • 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar:
  • İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse,
  • İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,
  • Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.
 • İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun olmasını sağlar.
 • Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.
 • Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.
 • İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. //

 Yukarıdaki tedbirlerin yanında sektörde oluşan spesifik risklere karşıda önlemler geliştirilmektedir.Biz bu makalede elektrostatik toz boya sektöründe ve boya sektörüne bağlı olarak kullanılan makine/ekipman ((Süblimasyon desen transfer fırını, termodesen transfer fırını, boya pişirme fırınları, boya kurutma fırınları, konveyör hatlar, elektrostatik toz boya kabinleri, elektrostatik toz boya tabancaları, kızılötesi boya pişirme ve kurutma fırınları, transfer arabaları, kompresörler, alevli kaplama makinesi, tribostatik toz boya tabancaları v.b) ve ısıtma sistemlerinde oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi, analizinin yapılması ve alınabilecek tedbirler hakkında açıklamaları içerir.